"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

LEKCIONÁŘ:https://www.liturgie.cz/lekcionar/

 
 
 
Stará boží muka a nová socha sv. Jana Nepomuckého 

V pátek 17. května 2019 byla navrácena socha sv. Jana Nepomuckého zpět do božích muk na náměstí, v parku pod sokolovnou. Sochu našeho národního světce a patrona českobudějovické diecéze požehnal P. Pavel Bicek, duchovní správce naší farnosti. Boží muka z konce 15. století byla přesunuta na současné místo z náměstí roku 1901, kdy kolem vznikl tzv. Svatojánský park. V roce 1994 byla z niky božích muk odcizena soška světce, jejíž kopie se po 25 letech vrací na původní místo. Díky za tento počin patří zejména PhDr. Romanovi Lavičkovi a Obecnímu úřadu v Kamenném Újezdu.

fotografie najdete  zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/sv._Jan_Nepomucky/

 

Zahájení školního roku

U příležitosti nového školního roku se 2. září 2018 konalo o po mši sv.  představení  "České nebe" . Účinkující  dětí z naší farnosti si vybraly některého ze světců, nastudovaly jeho životopis , který pak vyprávěly ostatním  farníkům . Obětavé sestřičky kongregace Školských sester  de Notre Dame ušily všem dětem kostýmy tak zdařilé, že již na první pohled bylo zřejmé, který  ze světců  se přišel farníkům představit. 
 
 
 
 

Náš bohoslovec  Pavel

V neděli 19. srpna 2018   po mši sv.  se konalo velmi milé setkání farníků  s bohoslovcem Pavlem Kasalem, který odjíždí 1. září 2018  do Říma, kde bude pokračovat v dalším studiu na papežské  koleji Nepomucenum.

Milý Pavle, při studiu přejeme hojnost darů Ducha svatého, Boží milosrdenství ať je Vám posilou a na Vašem dalším  pozemském putování ať Vás provází   Boží požehnání a ochrana naší Panny Marie. Budeme na Vás myslet  v modlitbách. Vaši kamenoújezdští farníci.

 

Nepomucenum je  seminář pro české a moravské bohoslovce v Římě. Kolej byla založena jako česká kolej Bohemicum v roce 1884 a až ve dvacátých letech 20. století získala kolej novou budovu nazvanou Nepomucenum. Ta byla slavnostně otevřena v roce svatováclavského jubilea 1929. Jde o kněžský seminář, kde se připravují mladí muži, seminaristé, k svému budoucímu povolání katolických kněží. Kromě toho se zde také konají různé krajanské aktivity, setkání          a přednášky a v neposlední řadě i mše svaté v českém jazyce. Od založení koleje v roce 1929 zde působí i řeholní sestry boromejky. Nepomucenum sloužilo    i jako vzdělávací ústav pro církevní elitu v českých zemích a na Slovensku.Mezi významné absolventy Nepomucena patří např. kardinálové Josef Beran, Karel Otčenášek, dále známý disidentský teolog Josef Zvěřina, profesoři Vladimír Boublík, Karel Skalický, Karel Vrána, Jaroslav V. Polc a mnoho dalších. Nyní zde bude studovat i náš bohoslovec Pavel.

 

foto ze setkání naleznete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/BOHOSLOVEC_PAVEL/

 

Kandidát jáhenství a kněžství

        Poslední dubnovou neděli byl přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovec Pavel Kasal z farnosti Kamenný Újezd.

  Během mše svaté v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše převzal potvrzení od biskupa Vlastimila Kročila. "Tuto chvíli vnímám jako ujištění, že se mnou církev počítá   a děkuji vám", pronesl směrem k biskupovi Pavel Kasal

 První část formace bohoslovec absolvoval v pražském  Arcibiskupském semináři  a pokračovat bude studiem v Římě. "Pamatujeme na něj v našich modlitbách, aby studia úspěšně dokončil a mohl se vrátit do služby v naší diecézi" , dodal biskup  Vlastimil Kročil.


Farní karneval

V úterý 13. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolčaNa začátku karnevalu se jednotlivé masky představily – setkaly se tu biblické postavy, ale i pohádkové bytosti - asi dvacítka dětí se bavila tancováním, hrami, soutěžemi a největší úspěch sklidila zábavná tombola.Maminky připravily pro děti občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po příjemně společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů.

Fotografie z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Farni_karneval-2018/

Setkání v postní době

V neděli 18. února 2018 se na faře uskutečnilo setkání dětí a rodičů ke společnému vstupu do postní doby. 

Setkání začalo katechezí pro děti, kteroupřipravily Školské sestry de Notre Dame. Po katechezi jsme se 

všichni společně odebrali do našeho kostela Všech svatých k adoraci Nejsvětější svátosti.Děti a rodiče 

společně zazpívali několik písní k úctě Pána Ježíše a poté následovaly prosby, které přednesly děti u kříže 

 a za každou prosbu zapálily svíčku. Celou dobu postní budou děti z naší farnosti procházet s Ježíšem a prožívat

 tak přípravu na Velikonoce.Pokud se jim povede každý den udělat něco pro radost ostatních, překonat sám sebe

 tím, že si něco odřeknou, nebo se s někým usmíří, mohou za každý tento skutek dát do společného košíčku jeden

Každou neděli, po mši sv.  pak těmito květy ozdobí dřevěný kříž. Společně s dětmi se těšíme, až o Velikonocích

celý krásně rozkvete.

 
 Foto z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Setkani_v_postni_dobe-2018/